سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۸, چهارشنبه

سرودهای انقلابی با ترجمه فارسی


سرودهای انقلابی آنلاین با ترجمه فارسی 

سرود آزادی - ایتالیایی 


سرود مقاومت - عربی 


ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۱۷, شنبه

فیلم مستند نظام جهانی و هژمونی روسیه 2015


فیلم مستند نظام جهانی و هژمونی روسیه آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

فیلم مستند جنگِ اوباما 2015


فیلم مستند جنگِ اوباما 2015 آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۲۲, دوشنبه

فیلم مستند قلمرو بر باد رفته 2016


فیلم مستند قلمرو بر باد رفته آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱۴, یکشنبه

فیلم مستند نازی ها در خاورمیانه


فیلم مستند نازی ها در خاورمیانه آنلاین با ترجمه فارسی 


ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱۲, جمعه

فیلم مستند به نام خدا


فیلم مستند به نام خدا آنلاین با ترجمه فارسی